Vietnamsky

O nás

Charakteristika školy

MŠ Pohádka v Praze 12 byla otevřena 1.9.1985 a od 1.1.1996 je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou.

Zřizovatelem školy je Městská část Praha 12, Písková 830/25  143 00 Praha 4 – Modřany

Ve školním roce 2019/20 je v provozu třicátý pátý rok. V právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajícících. Při hospodaření se státními prostředky to znamená, že škola sama plánuje své vybavení - pořizování majetku, opravy a údržbu, zajišťuje dostatek učebních pomůcek, hraček, materiálu pro činnosti dětí, ale i dostatek studijní literatury pro učitelky a jejich další vzdělávání.

Škola leží v klidné přírodní zóně malého sídliště v blízkosti lesa. Je čtyřtřídní s kapacitou 112 dětí. Ve třídě Rybek a Žabek jsou děti ve věku 3 - 4,5 let, ve třídě Ohniváků a Havranů jsou děti 4,5 - 6ti leté. Školu navštěvují děti z blízkého okolí Prahy 12.

Budova školy je jednopatrová, obklopená přiměřeně velkou zahradou osetou travou, chráněna řadou vzrostlých jehličnanů a několika listnatými stromy. Na školní zahradě jsou čtyři krytá pískoviště, čtyři zahradní domky a několik dřevěných průlezek včetně pergoly. Nechybí prostory pro výtvarnou činnost dětí, individuální hru a odpočinek. Interiér školy je vybaven novým hodnotným a estetickým nábytkem, splňujícím podmínky k všestrannému rozvoji dětí. Škola má svojí vlastní tělocvičnu a keramickou pec.

Školní jídelna plní program Skutečně zdravé školy (komplexní program kvalitního a udržitelného školního stravování vzdělávání o jídle. Snaží se, aby si děti jídla vážily, dokázaly si jej vychutnat a věděly, odkud jídlo pochází a jak vzniká. Skutečně zdravá škola pomáhá dětem v rozvoji dovedností a návyků, které budou potřebovat ke zdravému a úspěšnému životu).

Škola je díky sponzorskému daru jednoho z rodičů nadstandardně zabezpečená kamerovým a čipovým systémem, který brání vstupu cizím lidem. 

MŠ Pohádka je klasickou mateřskou školou s estetickým zaměřením a důrazem na rozvoj prosociálního chováni dětí a emoční inteligence. Zaměřujeme se na rozvoj jak jazykové, tak i tělesné výchovy, rozumových schopností a výtvarných dovedností. Škola poskytuje integraci dětem s různým znevýhodněním.

Školní vzdělávací program mateřské školy se nazývá: RADOSTNÁ ATMOSFÉRA POMÁHÁ OTEVŘÍT SRDCE

Zásady tohoto programu jsou:

- Respektuj a budeš respektován - důraz na rozvoj emoční inteligence dětí.

- Umění nám pomáhá rozumět světu - prohlubování vztahu ke kulturnímu dědictví, seberealizace v různých estetických oblastech.

- Respektování individuality dítěte, pochopení hlavních principů demokracie, dostatek prostoru ke sportovnímu vyžití, důraz na výchovu environmentální, multikulturní a prevenci sociálně-patologických jevů.

Děti mají možnost při získání nových poznatků být aktivní, uplatňovat své názory a připomínky. Učí se objevováním a experimentováním. Paní učitelky se vědomě snaží poskytovat dětem dostatek prostoru k přemýšlení a vytvářet situace, v nichž se dítě může učit vzniklou situaci či problém analyzovat a rozhodovat se. Také reagují na aktuální situaci a nápady dětí i když tím pedagogická práce nabude na větší náročnosti a složitosti.

Speciální cíle se týkají všech oblastí práce s dětmi a jsou zárukou vnitřní motivace. Umožňují dětem uplatňovat své názory a připomínky. Děti vnášejí vlastní nápady, samostatně vyjadřují pocity a úsudky, formulují otázky, uvědomují si, že je důležité dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti z různých činností, chápou prostorové vztahy, pracují s knihou, rozumějí základním matematickým souvislostem a prakticky je využívají. Děti nezahlcujeme zbytečně podněty a informacemi, kterým by nemohly porozumět.

Základní témata si naše paní učitelky samy volí, formulují a doplňují tématy vzešlými ze spontánně vzniklých situací. Uskutečňují je takovým způsobem, aby naplňovaly jak rámcové, tak i specifické cíle, které si předškolní vzdělávání stanovuje.

Podtémata jsou vytvářena během školního roku a vycházejí z diagnostiky dětí ve skupině a ze situace školy. Inspirujeme se při nich ročními obdobími, společenskými a kulturními událostmi i tradicemi. Při plánování činností dodržujeme správnou proporcinalitu mezi rozvíjením tělesných, emocionálních a intelektových schopností dětí. Plnění je celoroční a odpovídají za ně třídní učitelky.

Nabízíme

- estetické a podnětné prostředí uvnitř MŠ i na školní zahradě
- citlivý a vstřícný přístup k dětem i rodičům
- logopedickou a grafomotorickou péči
- bohatý kulturní život v MŠ
- pravidelná divadelní a hudební představení v MŠ i mimo

- oslavy tradičních svátků (Masopust, Halloween, Vynášení Moreny, Čarodějnice, Den dětí)

- pravidelná účast na Sportovním dni všech mateřských škol Prahy 12, kde jsme v minulém školním roce získali 1.místo

- pravidelné návštěvy expozice i ateliéru Národní galerie, Národního divadla, Rudolfina, Národního muzea
- poznávací výlety
- ozdravné pobyty
- pohybové vyžití ve vlastní tělocvičně i na školní zahradě
- časté vycházky do přírody
- plavecký výcvik pro všechny děti pod vedením odbornice - plná podpora MČ Prahay12 - pro rodiče zdarma

NADSTANDARDNÍ AKTIVITY

Nadstandardní aktivity škola zajišťuje v odpoledních hodinách formou kroužků, které jsou hrazeny rodiči. 

- Výuku angličtiny pro začátečníky i pokročilé

- Výuku hry na zobcovou flétnu

- Sportovní kroužek (všestranný rozvoj dětí)

- Taneční kroužek

- Kroužek keramiky (škola má vlastní keramickou pec)

- Výuku českého jazyka pro žáky s OMJ - (doučování probíhá v rámci projektu „Integrace cizinců MČ Praha 12 – rok 2019“ spolufinancovaného Ministerstvem vnitra a MČ Praha 12) - poskytujeme zdarma.

Spolupráce MŠ

DDM Monet - návštěva Divadla na Cikorce

Národní divadlo - účast v projektu Opera nás baví - pravidelné návštěvy Národního divadla

Národní galerie - návštěva expozice Schwarzenberského paláce

Národní muzeum - návštěva muzea - Noemova archa

Rudolfinum - návštěva představení

Mezi námi mezigeneračně - zapojení v programu. Babička paní Vaculová chodí pravidelně každé pondělí číst dětem pohádku před spinkáním. Podpora setkávání lidí všch generací v Alzheimerhome.

Duhový tandem - podpora setkávání lidí všech generací v Sociálně-ošetřovatelském centru v Zárubově ulici, kde děti společně se seniory tvoří různé dekorace, kterými si zdobí své prostory. Společné výlety s prarodiči do Botanické zahrady na Slupi.

Česko čte dětem - certifikát účasti v programu - do MŠ zveme známé osobnosti, které dětem čtou pohádky

Rodiče vítáni - certifikát splnění kritérií

Graviditas – nestátní zdravotnické zařízení v objektu MŠ, podílí se na výchovném programu v oblasti výchovy k rodičovství, sexuální výchově.
Program Graviditasu:
příprava k porodu, cvičení po porodu, cvičení pro těhotné, cvičení pro rodiče a děti.
Máte-li zájem zúčastnit se přípravy k porodu, cvičení po porodu, cvičení pro těhotné, cvičení pro rodiče s dětmi nebo pokud máte jiný dotaz, můžete se přihlásit a informovat na telefonních číslech:
244 470 183 (pevná linka + záznamník) nebo 721 976 062. Podrobné informace naleznete na internetových stránkách: http://web.quick.cz/graviditas.

Spolupráce se základními školami Profesora Švejcara (divadelní představení pro děti, dílny pro děti), Zárubova (dílny pro děti,návštěva tělocvičny).
Spolupráce se sdělovacími prostředky, Modřanské noviny.

Pedagogicko-psychologická poradna, Klinická logopedická poradna PeadDr. Věry Kopicové, Grafomotorika Mgr. Martiny Simonidesové, Speciální pedagogické poradny, Ortoptika - Dr. Očka - vyšetření zraku dětí, Sociálně ošetřovatelské centrum (vánoční a velikonoční vystopení dětí)

Spolupráce s rodiči

Sdružení rodičů a přátel školy
– účast ředitelky MŠ na schůzi rodičů, schůzky s výborem , sponzorství (dárky pro děti, vánoční nadílka, výlety atd.)
- adaptce dětí na počátku školní docházky za účasti rodičů ve třídě
- účast na hodnocení výchovně vzdělávací činnosti školy – třídní schůzky, setkání s učitelkami či ředitelkou, dotazníky, ankety
- účast na odpoledních hrách ve třídě i na zahradě při vyzvedávání dětí
- společné akce: podzimní slavnost, drakiáda, lampionový průvod, vánoční besídka s posezením u vánočnoího stromku, velikonoční dílny, rozloučení s předškoláky a zahradní slavnost, výlety
- besedy pro rodiče s paní psycholožkou PhDr. Ilonou Španihelovou o výchově a vývoji 3letého dítěte, školní zralosti a vstupu do MŠ

- seminář s paní Mgr. Simonidesovou na téma grafomotorika
- červnová schůzka nových rodičů s ředitelkou školy 

Provozní doba

06:30 - 07:00  Rybky

07:00 - 16:30  všechny třídy

16:30 - 17:00  Rybky

Jídelní lístek

21.02.2020 pátek

přesnídávka: koblížek, hruška, čaj, kakao (alergeny 1,7)
oběd:  
   polévka: kmínová (alergeny 1,3,7)
   hlavní chod: kuřecí řízek, bramborová kaše, rajčatový salát, čaj (alergeny 1,3,7)
svačina: obložený toustík, variace zeleniny, čaj, mléko (alergeny 1,7)