SEZNAM PŘIJatých dětí šk.rok 2019/20

04   05   08   10   12   13   16   18   19   27   30   33   34   41   49   55   58   64   65   69   76   78   80   81

Rozhodnutí o přijetí si můžete vyzvednout 03.06.2019 od 07:00 - 17:00 hod. v kanceláři ředitelky.

Společná schůze rodičů přijatých dětí na školní rok 2019/20 proběhne 18.06.2019 od 16:00 hodin.

Přijďte, prosím, bez dětí.

 

 

SEZNAM nePŘIJatých dětí školní rok 2019/20

01   02   07   11   15   17   21   22   23   26   28   29   31   35   36   37   39   40   42   44   45   46   47   48   53   54   56   60   62   63   66   67   68   71   72   73   82  

Rozhodnutí o nepřijetí si můžete vyzvednout 03.06.2019 od 07:00 - 17:00 hod. v kanceláři ředitelky.

 

Odhlašování dětí

 Pro odhlášení svého dítěte využívejte e-mail: mspohadka@mspohadka.cz nebo záznamníku na tel. čísle: 241764096

Informace ze školní jídelny

Vážení rodiče, pokud Vaše dítě

1) onemocní, má nárok na oběd pouze první den nemoci.

2) bude nahlášeno k docházce v omezeném provozu, není možné na poslední chvíli oběd odhlásit. Můžete si oběd vyzvednout.

Děkujeme za pochopení, školní jídelna

Alergeny ve školní jídelně

Nařízení evropského parlamentu a rady Evropské unie č.: 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, stanoví NOVĚ povinnost uvádění alergenů v případě nebalených potravin i pokrmů. Toto nařízení nabývá účinnosti 13. prosince 2014 a zasáhne i školní jídelny - které jsou povinny informovat své strávníky o alergenech v připravovaných pokrmech a to uvedením u jednotlivých jídel (ideálně tedy na jídelním lístku). Alergeny ke stažení zde.

Informace o výši úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2018 – 2019

Podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb., ve znění vyhl. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání, je stanoveno:

Děti, které navštěvují mateřskou školu poslední rok před zahájením povinné školní docházky, mají předškolní vzdělávání bezúplatné (školský zákon, § 123 odst. 2)
Pro rok 2018/2019 – děti narozené 1.9.2012do 31.08.2013.

Úplata za předškolní vzdělávání je pro dané období stanovena na 750 Kč měsíčně (vyhláška č. 14, § 6, odst.2).

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek), nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče), a tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

Rodiče, kterých se týká osvobození, podají v mateřské škole žádost o osvobození na příslušném formuláři a prokáží tuto skutečnost každé čtvrtletí potvrzením o přiznání sociálního příplatku.

O osvobození v konkrétních případech rozhoduje ředitelka mateřské školy (školský zákon, § 164, odst. a).

Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle § 3 po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty stanovené podle odstavců 1 až 3 odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. Takto stanovenou výši úplaty je ředitel mateřské školy povinen zveřejnit na přístupném místě ve škole, a to nejpozději 2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu mateřské školy podle § 3 odst. 1, v ostatních případech neprodleně po rozhodnutí ředitele mateřské školy o přerušení nebo omezení provozu.
Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne následujícího kalendářního měsíce, pokud ředitel mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty. V případě, kdy byla přede dnem splatnosti podána zákonným zástupcem nebo fyzickou osobou uvedenou v odstavci 5 řediteli mateřské školy žádost o osvobození od úplaty za příslušný kalendářní měsíc z důvodu uvedeného v odstavci 5, nenastane splatnost úplaty dříve než dnem, kdy rozhodnutí ředitele mateřské školy o této žádosti nabude právní moci.

Provozní doba

06:30 - 07:00  Rybky

07:00 - 16:30  všechny třídy

16:30 - 17:00  Rybky

Letní provoz MŠ v měsíci červenci a srpnu školní rok 2018 - 2019

 

29.-30.05.2019 od 13:00 - 17:00 hod. bude probíhat zápis k letnímu provozu.

S sebou kopii evidenčního listu z kmenové školky.

Zároveň se bude vybírat částka za školné ve výši 340,-Kč a částka za stravné ve výši 360,-Kč.